Neni 44

Procesi i licensimit në USSH

  1. Këshilli Kombëtar i USSH pajis me liçencën 5 vjeçare për ushtrimin individual të profesionit në stomatologji, të gjithë të diplomuarit në stomatologji që aplikojnë për liçensim dhe plotësojnë kriteret në referencë të ligjit të posaçëm “Për Urdhrin e Stomatologut në Republikën e Shqiperisë” dhe Rregullores për Liçensim të miratuar nga Këshilli Kombëtar.
  2. Stomatologu me marrjen e liçensës për ushtrimin individual të profesionit në stomatologji, njëherësh bëhet dhe anëtar i USSH.
  3. Liçensa për ushtrimin individual të profesionit në stomatologji rinovohet çdo 5 vjet sipas kritereve të Rregullores së Liçensimit të miratuar nga Këshilli Kombëtar i USSH.
  4. Në çdo rast që ndodh një vakum ose boshllëk në funksionimin e këshillit rajonal të USSH, proçesi i riliçensimit kryhet nga zyra e liçensimit në USSH, me logon e Këshillit Kombëtar sipas proçedurës së parashikuar në Rregulloren e Liçensimit.