Vendimet e miratuara në Këshillin Kombëtar për vitin 2015
Vendimi Objekti i vendimit
Nr Datë
1 07.04.15 Zgjedhja e Presidentit të Urdhrit
1.1 07.04.15 Zgjedhja e zv.Presidentit të Urdhrit
2 14.04.15 Miratimi i statutit te USSH-së
3 14.04.15 Miratimi i Kodit të Etikës
4 14.04.15 Miratimi i Sekretarit të Përgjithshëm
5 14.04.15 Per emërimin e zv/Sekretarit të Përgjithshëm
6 14.04.15 Per emërimin e Përgj të Sektorit Ekonomik
7 08.05.15 Miratimi i strukturës organike dhe numrit të punonjësve
8 08.05.15 Miratimi i grupeve të punës
9 08.05.15 Miratimi i buxhetit të vitit 2015
10 08.05.15 Miratimi i tarifave te USSH-së
11 08.05.15 Miratimi i Logos se USSH-së
12 08.05.15 Miratimi i procesit të liçensimit 
13 31.07.15 Miratimi i Kodit të Etikës dhe Deontologjisë Stomatologjike
14 31.07.15 Miratimi i Rregullores së Brendëshme te USSH-së
15 31.07.15 Miratimi i Rregullores së Regjistrimit, Anëtarësimit  dhe Liçensimit
16 31.07.15 Miratimi i komisionit dhe dokumentave të liçensimit
17 31.07.15 Miratimi i kooptimit të vendit vakant të rajonit Fier
17.1 31.07.2015 Për ngritjen e komisionit për zgjedhjen e Presidentit të Qarkut Fier
18 31.07.15 Miratimi i shpërblimit
19 31.07.15 Miratimi i numrit të punonjësve, strukturës organike dhe buxhetit të vitit 2015
20 31.07.15 Miratimi i marrjes me qera të ambjenteve për zyra 
21 31.07.15 Për një ndryshim në strukturën organike 
22 02.11.15 Miratimi i Rregullores së Gjykimit Disiplinor
23 02.11.15 Miratimi i Rregullores së Sektorit Ekonomik
24 02.11.15 Miratimi i Rregullores së Praktikës Profesionale
25 02.11.15 Miratimi për blerje automjeti
26 02.11.15 Miratimi i një grupi pune për Buletinin e USSH-së
27 02.11.15 Miratimi i një punonjësi IT
28 02.11.15 Miratimi i shërbimit të telefonisë celulare
29 02.11.15 Miratimi i shpërblimit të Bordit të Këshillmor
30 02.11.15 Miratimi i shpërblimit të Këshillave Rajonalë
31 02.11.15 Miratimi i shpenzimeve të konstituimit
32 02.11.15 Miratimi i avokatit për çeshtjen gjyqësore
33 02.11.15 Për miratimin e Komisionit Kombëtar të Etikës për Gjykimin Disiplinor
34 02.11.15 Për blerje pajisje zyre për Këshillat Rajonal
Vendimet e miratuara në Këshillin Kombëtar për vitin 2016
1 18.01.2016 Për trajtimin e  rendin e ditës nga “të jashtëzakonshëm” në “të zakonshëm
2 18.01.2016 Për krijimin e Sektorit të Inspektim-Monitorimit të standarteve të USSH-së
3 18.01.2016 Për emërimin e znj.Antoneta Njehrrena si anëtare Bordi dhe Këshilltare e jashtme ligjore e institucionit të USSH-së
4 18.03.2016 Për largimin para kohe nga anëtare e Këshillit Kombëtar të USSH të Dr.Faustina Kola
5 18.03.2016 Për krijimin e regjistrit elektronik, njehsuar me Regjistrin Kombëtar të Licensimit si dhe portalin   përkatës (që mund të përdoret për edukimin në vazhdim online)
6 18.03.2016 Miratimi i buxhetit 2016
7 18.03.2016 Për miratimin e grupit të punës për amendimet në Statutin e USSH-së
8 18.03.2016 Hartimi i projekt-rregullores së funksionimit të Këshillave Rajonalë të Qarqeve si dhe atij Kombëtar nga zyra juridike e USSH
9 18.03.2016 Për ngritjen e komisionit për verifikimin e dosjes së Dr.Almiro Gurakuqi
10 07.04.2016 Për largimin para kohe nga anëtar i Këshillit Kombëtar të USSH të z.Almiro Gurakuqi
11 06.05.2016 Për largimin para kohe nga anëtar i Këshillit Kombëtar të USSH të z.Almiro Gurakuqi
12 14.06.2016 Për miratimin e tarifës së provimit të praktikës profesionale në Stomatologji 
13 14.06.2016 Për autorizimin e Presidentit të USSH për deklaratë publike
14 14.06.2016 Për miratimin e avokatit të institucionit në mënyrë permanente dhe

sipas nevojave

15 09.09.2016 Për amendimet në Statutin e USSH-së
16 09.09.2016 Miratimi i programit të masave në zbatim të detyrave të lëna në Raportin e Auditimit të ushtruar nga KLSH dt. 28.06.2016 si dhe miratimi i relacionit përkatës”
17 09.09.2016 Për organizimin e një aktiviteti kombëtar ose ndërkombëtar të Këshillit Kombëtar  të USSH
18 09.09.2016 Për shkrirjen e Komisionit të  Licensimit në kuadrin e decentralizimit të plotë të rilicensimit
19 09.09.2016 Për ngritjen e  Komisionit për determinim e problemit të largimit para kohe të Presidentit Rajonal USSH, FIER
20 09.09.2016 Për shpërblimin sipas kritereve ligjore të administrimit financiar të anëtarëve të Komisionit të Provimit të Praktikës Profesionale
21 09.09.2016 Për shqyrtimin e kërkesës për ankimim nga ish Presidenti i USSH, Qarku Fier, Dr.Vasillaq Gjeci në lidhje me largimin e tij të padrejtë nga detyra
22 05.12.2016 I akordon Titullin:

“Nderi i Stomatologjisë Shqiptare”

Prof.Dr.Ruzhdie Qafmolla

Me motivacionin:

“Për kontribut të shquar në zhvillimet e stomatologjisë shqiptare si pedagoge, drejtuese shkencore, Kryetare e Shoqatës Dentare Shqiptare  dhe dekane themeluese e Fakultetit të Mjekësisë Dentare”

23 05.12.2016 I akordon Titullin:

“Nderi i Stomatologjisë Shqiptare”

Prof.Dr.Nazmi Koçi

Me motivacionin:

“Për kontribut të shquar në zhvillimet e stomatologjisë shqiptare si drejtues, pedagog dhe mjek i talentuar në specialitetin e Ortopedisë Stomatologjike”

24 05.12.2016 I akordon Titullin:

“Nderi i Stomatologjisë Shqiptare”

Prof.Dr.Gafur Shtino

Me motivacionin:

“Për kontribut të shquar në zhvillimet e stomatologjisë shqiptare si pedagog, drejtues shkencor dhe kirurg i talentuar Maksilo-Facial”

25 05.12.2016  I akordon Titullin:

“Nderi i Stomatologjisë Shqiptare”

Prof.Dr.Ramazan Isufi

Me motivacionin:

“Për kontribut të shquar në zhvillimet e stomatologjisë shqiptare si pedagog, drejtues shkencor dhe kirurg i talentuar në Kirurgjinë Maksilo-Faciale”

26 05.12.2016  I akordon Titullin:

“Nderi i Stomatologjisë Shqiptare”

Prof.Dr.Rozarka Budina

Me motivacionin:

“Për kontribut të shquar në zhvillimet e stomatologjisë shqiptare si drejtuese, pedagoge,  Kryetare e Shoqatës Dentare Shqiptare dhe mjeke e talentuar në Specialitetin e Terapisë Stomatologjike”

27 05.12.2016  I akordon Titullin:

“Nderi i Stomatologjisë Shqiptare”

Dr.i Shkencave Mjekësore Pjetër Pepa

(pas vdekjes)

Me motivacionin:

“Për kontribut të shquar në zhvillimet e stomatologjisë shqiptare si mjek i talentuar, pedagog dhe figurë e spikatur në progresin shoqëror”

28 05.12.2016  I akordon Titullin:

“Nderi i Stomatologjisë Shqiptare”

Dr.i Shkencave Mjekësore Abdulla Bilali

(pas vdekjes)

Me motivacionin:

“Për kontribut të shquar në zhvillimet e stomatologjisë shqiptare si drejtues dhe kirurg i talentuar në Kirurgjinë Maksilo-Faciale”

29 05.12.2016 Për shpërblim nga Fondi Rezervë

 

30 05.12.2016 “Miratimi i Draft-Buxhetit të vitit 2017”
Vendimet e miratuara në Këshillin Kombëtar për vitin 2017
1 11.04.2017 Ndryshimi i kohëzgjatjes së Praktikës Profesionale
2 11.04.2017 Miratimi i propozimeve të këshillave rajonalë për dhënie e Çertificatës Mirënjohjes disa stomatologëve me kontribute të veçanta në këtë shërbim
3 11.04.2017 Përgatitja dhe funksionimi i grupit të punës për nxjerrjen e Buletinit të USSH-së
4 11.04.2017  Miratimi i kërkesës nga Fakulteti i Mjekësisë Dentare për një sponsorizim për aktivitetin e Konferencës Kombëtare
5 11.04.2017 Ndryshim emërtimi në strukturën e Urdhrit. Znj.Z.Kasa e punësuar në Aparatin Qëndror të USSH me detyrë “Specialiste e Marrëdhënieve me Publikun dhe Asistente e Presidentit” të ndryshohet dhe të shtohet termi: “e barazvlefshme në sistemn e pagave me “Specialistin”.
6 11.04.2017  Të tjera
7 21.09.2017 “Miratimi i propozimeve të këshillave rajonalë për dhënien e Çertificatës Mirënjohjes disa stomatologëve me kontribute të veçanta në këtë shërbim”
8 21.09.2017  “Për miratimin e fondit për riparimin e plotë të sistemit elektrik të ambienteve të administratës qëndrore të USSH”
9 21.09.2017 “Për rishikimin e Vendimit nr.prot.6, dt.11.04.2017, i nxjerrë nga mbledhja e Këshillit Kombëtar në mbledhjen e datës 11.04.2017”
10 21.09.2017 “Për ngritjen e grupit të punës për rishikimin e kritereve të licensimit dhe rilicensimit”
11 21.09.2017 Për ngritjen e grupit të punës për rishikimin e Rregullores së Disiplinës dhe proceseve disiplinore”
12 21.09.2017 “Për miratimin e sponsorizimit”
13 21.09.2017 “Për miratimin e pagesës së shpenëzimeve të parkimit dhe larjes së automjetit të USSH”
14 21.09.2017  “Për miratimin e tarifave të trajnimit për portalin online”
15 07.12.2017 “Për akordimin e titullit ‘Nderi i Stomatologjisë shqiptare’ disa personaliteteve të shquara të Dentistrisë shqiptare”
16 07.12.2017 “Për akordimin e titullit ‘Nderi i Stomatologjisë shqiptare’ disa personaliteteve të shquara të Dentistrisë shqiptare”
17 07.12.2017 “Për akordimin e titullit ‘Nderi i Stomatologjisë shqiptare’ disa personaliteteve të shquara të Dentistrisë shqiptare”
18 07.12.2017 “Për akordimin e titullit ‘Nderi i Stomatologjisë shqiptare’ disa personaliteteve të shquara të Dentistrisë shqiptare”
19 07.12.2017 “Për miratimin e shpenëzimeve të aktivitetit të Asamblesë Kombëtare të U.S.SH.”
20 07.12.2017 “Shpërblim për Kryetaren e Komisionit Kombëtar të Etikës dhe anëtare e Këshillit Kombëtar Prof.Rozarka Budina.”
21 07.12.2017 “Për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2017”
22 07.12.2017 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2018”
23 07.12.2017 “Për ndryshimin e masës së shpërblimit të Komisionit Disiplinor të Apelit”
24 07.12.2017 Miratimi i rritjes së pagave
Vendimet e miratuara në Këshillin Kombëtar për vitin 2018
1 16.03.2018  Për përcaktimin e drejtuesit teknik për poliklinikat dhe klinikat dentare me 3 (tre) e me më shumë stomatologë
2 16.03.2018 Për pajisjen e drejtuesit teknik me liçensë të veçantë, të përherëshme, me të njëjtën tarifë dhe procedurë si liçensa profesionale, me adresë të plotë të poliklinikës ose klinikës dentare.
3 16.03.2018 Për kooptimin e tre vendeve vakante në Komisionin Kombëtar të Etikës.
4 16.03.2018 Për miratimin e një subvencioni për Konferencën shkencore të Fakulteti i Mjekësisë Dentare nga fondi rezervë i U.S.SH.
5 16.03.2018 Për dixhitalizimin e dosjes së mjekut stomatolog dhe ndihmësstomatolog
6 16.03.2018 Për aktivitetin në kuadrin e 100 vjetorit të klinikës së parë dentare në qytetin e Vlorës.
7 16.03.2018 Me rastin e 100 vjetorit të Klinikës së parë Dentare në qytetin e Vlorës, Urdhri i Stomatologut Shqiptar i akordon titullin: ”Nderi i Stomatologjisë Shqiptare”  Dr. të Shkencave Mjekësore Llukë Gjidede.
8 16.03.2018 Me rastin e 100 vjetorit të Klinikës së parë Dentare në qytetin e Vlorës, Urdhri i Stomatologut Shqiptar i akordon titullin: ”Nderi i Stomatologjisë Shqiptare”  Dr.Aneta Rama.
9 26.07.2018

 

Për një shtesë në formularin e vetëdeklarimit të mjekut stomatolog gjatë procesit të licensimit dhe rilicensimit
10 26.07.2018 Përcaktimi i komisionit për dhënien e ҫertifikatës për të gjitha shoqatat dentare që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në Republikën e Shqipërisë
11 26.07.2018  Riformatimi i licensës bazuar në ligjin 127/2014, neni 4, pika 2a “Për liҫencën individuale të ushtrimi të profesionit  në Stomatologji”
12 03.10.2018 Për sponsorizimin e Kongresit të F.M.D në shumën ALL 50.000
13 03.10.2018 Për miratimin e grupit të punës për hartimin e historikut te Dentistrisë Shqiptare
14 06.12.2018 “Për miratimim e dekorimit të Prof.Dr.Adem Alushi me titullin: “Nderi i Stomatologjisë  Shqiptare”
15 06.12.2018 “Për bashkimin e Sektorit Juridik dhe Sektorit të Inspektim-Monitorimit  në një sektor të vetëm ”
16 06.12.2018 “Për amendime në Statut, të nenit 13: Zgjedhja e Presidentit dhe zv.Presidentit të U.S.SH. ”
17 06.12.2018 “Për miratimin e listës së ҫmimeve dysheme në shërbimin dentar në Republikën e Shqipërisë ”
18 14.12.2018 “Për miratimin e Buxhetit të USSH për vitin 2019”
19 14.12.2018 “Për miratimin e listës së çmimeve dysheme për shërbimin stomatologjik”
20 14.12.2018 “Propozim Ministres së Shëndetësisë, Znj. Ogerta Manastirliu, për shfuqizimin e vendimit të ish Ministrit së Shëndetsisë , nr.415, dt.11.10.2011, pika 1. Grafi dentare.”
Vendimet e miratuara në Këshillin Kombëtar për vitin 2019
14 07.02.2019 “Miratimi i Rezolutës”
15 07.02.2019 “Për anullimin (shfuqizimin) e vendimit të Asamblesë Kombëtare të Urdhrit të Stomatologut të Shqipërisë të datës 14.12.2018 , nr. prot 12, “Për miratimin e listës së cmimeve dysheme në shërbimin stomatologjik” “
16 25.09.2019 “Për kuatizacionin  mujor  të  ndihmësstomatologëve në masën ALL 500”
17 25.09.2019 “Për ngritjen e Komisionit zgjedhor me afat 6 mujor, për organizimin dhe monitorimin e zgjedhjeve të reja për mandatin e dytë 2020-2025 të Urdhrit të Stomatologut”
18 25.09.2019 “Për ndryshimin e numrit të anëtarëve të këshillit rajonal Vlorë nga 5 në 7 anëtarë” (ndryshimi hyn në fuqi në zgjedhjet për mandatin e dytë të USSH 2020-2025)
19 25.09.2019 “Për konstatimin e pavlefshmërisë së vendimëve nr.4, 5 dhe 6 dt.14.04.2015 të  Këshillit Kombëtar, si vendime te nxjerra në tejkalim të kompetencave të parashikuara në  ligjin 127/2014 dhe në Statutin e USSH (pasi të gjithë këto funksione janë të emëruara dhe jo të zgjedhura)”
20 25.09.2019 “Për hartimin e memorandumit të bashkëpunimit me Fakultetin e Mjekësisë Dentare për edukimin në vazhdim dhe ngritjen e grupit të punës duke përfshirë dhe kotributin e sponsorizimit të U.S.SH. ”
21 07.11.2019 “Për deklarimin e mbylljes së mandatit të parë të institucioneve të zgjedhura të USSH-së”
22 07.11.2019 “Për Konfirminin e vendimit të Këshillit Kombëtar , nr. 06 datë 25.09.2019, “Për miratimin e Komisionit për organizimin dhe monitorimin e zgjedhjeve për mandatin e dytë 2020-2025 të USSH-së”
Vendimet e miratuara në Këshillin Kombëtar për vitin 2020
1 06.02.2020  “Për zgjedhjen e Presidentit të Këshillit Kombëtar të Urdhrit të Stomatologut të Shqipërisë për mandatin e dytë 2020- 2025”
2 06.02.2020 “Për zgjedhjen e personit që do të mbajë proces-verbalin e mbledhjeve së Këshillit Kombëtar të U.S.SH. për mandatin e tij të dytë 2020-2025”
3 06.02.2020 “Për zgjedhjen e Komisionit të verifikimit të mandateve të anëtarëve të Këshillit Kombëtar dhe drejtimin e procesit zgjedhor së Këshillit Kombëtar të U.S.SH. për mandatin e tij të dytë 2020-2025”

Vendimet e Asamblese Kombetare 2020

1 06.02.2020 “Për zgjedhjen e personit që do të mbajë proces-verbalin e mbledhjes së Asamblesë Kombëtare të U.S.SH.”
2 06.02.2020 “Për zgjedhjen e Komisionit të Verifikimit të Mandateve për anëtarët e Asamblesë Kombëtare të U.S.SH. dhe kualifikimin ose moskualifikimin e dosjeve të kandidatëve për President dhe zv.President të Këshillit Kombëtar të U.S.SH.”
3 06.02.2020  “Për zgjedhjen e Këshillit Kombëtar të U.S.SH. për mandatin e tij të dytë
4 06.02.2020  “Për miratimtin për të futur në rendin e ditës së mbledhjes së parë për mandatin e dytë të Asamblesë Kombëtare të U.S.SH.2020-2025 të projekt-vendimeve të propozuara në deklaratën e grupit nismëtar për ndryshimin e thirrjes për datën e mbledhjes së Asamblesë Kombëtare të U.S.SH. ”
5 29.07.2020  “Vendimi nr 5 date 29.07.2020”
6 24.11.2020  “Për miratimin e organizimit të eventit për dhënien e çmimit “Dentisti i vitit 2020””
7 24.11.2020  “Për miratimin e Komisionit për organizimin e çmimit “Dentisti i vitit 2020””
8 24.11.2020  “Për miratimin e metodologjisë për dhënien e çmimit “Dentisti i vitit 2020””
9 24.11.2020  “Propozim Këshillit Bashkiak Tiranë”
10 24.11.2020  VENDIM

Vendimet e miratuara në Këshillin Kombëtare për vitin 2023

1 .            20.04.2023      VENDIM-NR.1PROT-20.04.2023 PDF

2.             19.10.2023      VENDIM NR.PROT. 19.10.2023