URDHRI I STOMATOLOGUT SEKTORI EKONOMIK

RELACION
MBI MIRATIMIN E BUXHETIT TE VITIT 2017

Të nderuar keshilltare

Tiranë, më 05.12.2016

Po mbyllim një vit të plote kalendarik të aktivitetit të USSH-së që nga krijimi i tij. Gjatë këtij viti është organizuar puna per licensimin e stomatologeve të ardhur nga auditoret, rilicensimin e stomatologëve që kane mbush afatin kohor të licensimit, si dhe licensimin e ndihmës stomatologeve. Gjithashtu, me krijimin e sektorit të monitorimit, është bërë rikonicionimi i klinikave pothuaj në gjithë qytetet e rajoneve dhe vazhdon në rajonin e Tiranes. Gjate ketij monitorimi jane evidentuar dhe lënë detyra për mangesite e verejtuar për sherbimin stomatologjik, duke ju referuar Statutit dhe Kodit Etik të USSH-së. Gjithashtu, nga komisioni dhe sektori i licensimit janë punuar per plotesimin e dokumentacionit për dhënien e licencës si dhe për shkurtimin e afatit kohor të dhenies së saj.

Gjithë aktiviteti vjetor i Aparatit Qendror, i drejtuar nga organet vendim marrëse, i shërben realizimit të misionit për të cilën është krijuar Urdhri, për rjedhojë gjenerimit të të ardhurave për realizimin e këtij misioni si dhe administrimin e tyre në menyrë efikase.

BUXHETI I VITIT 2017
1. Objektivat e Buxhetit 2017

Krijimi I një sistemi për realizimin e të ardhurave nëpërgjithësi dhe të ardhurat nga kuotat mujore në veçanti,
Së pari: Duke rritur bazën e atyre që do të paguajnë së kuotat mujore pamvarësisht liçensimit

Së dyti: Krijimi i mundësive të reja për rritjen e tyre.

2. Detajimi I Buxheti per vitin 2017

Hartimi i buxhetit është mbështetur në përvojën e vitit 2016 si për realizimin e të ardhurave, ashtu dhe për përdorimin e shpenzimeve sipas natyres ekonomike, gjithashtu është mbështetur si në përdorimin e buxhetit në qendër, ashtu edhe nga Rajonet.Buxheti është I detajuar sipas njësive vartëse dhe dhe sipas natyrës ekonomike. Buxheti parashikohet të jetë I balancuar.

2.1 Planifikimi I te ardhurave

Planifikimi I të ardhurave bazohet nga të dhënat që disponojmë si:

  • –  realizimi I të ardhurave për periudhën si dhe I pritshmi deri në fund të vitit 2016,
  • –  nga numri I antarëve të Urdhrit të regjistruar në Regjistrin Kombëtar,
  • –  numri I antarëve të liçensuar dhe të riliçensuar për vitin 2016
  • –  numri I antarëve që kanë dhënë provim dhe janë liçensuar gjatë vitit 2012
  • –  numri I stazhistëve të regjistruar për provimin e dhjetorit 2016
  • –  nga numri I studenteve qe mund te perfundojne studimet ne stomatologji dhe qedo te futen ne provimin e shtetit si dhe
  • –  numri te stomatologeve qe mund te rilicensohen.Të dhënat për planifikimin e të ardhurave për vitin 2017 paraqiten si vijon:

Nr

Emertimi

Plani

Fakti 10 mujor

Plani vitit 2017

Vitit 2016

Nr

Shuma ne 000 leke

Nr

Shuma
ne 000 leke

TE ARDHURA GJITHSEJ

1

Licensime

7500

326

4890

300

4500

2

Rilicensime

199

2970

300

4500

3

Hapje dosje

3000

264

2640

230

2300

4

Kuotat antaresimi

  • –  Licensime
  • –  Rilicensime
  • –  Te tjera

30000

1203
326
199
678
15655
 3256
 3914
 8475

1800 300

300 1200

25920 2880

5100 18000

5

Provimi i praktikes

0

60

600

230

2300

6

Certifikate mirsjellje

500

23

510

24

480

7

Te tjera

0

0

18

0

0

TOTALI

41000

27.283

40.000

Ecuria e nr te antareve te regjistruar, licensuar dhe qe kane paguar kuotat e antaresimit per vitet 2016-2017 paraqitet grafikisht si vijin:

2000
1500
1000

500 0

viti 2016 viti 2017

Nr. licensuarve

Nr. Nr.
Rilicensimeve Regjistrimeve antaresimeve

Nr. pageses

Te ardhurat nga licensimet janë bazuar nga numri I regjistrimit të studentëve stazhiste për provimin e m. dhjetor 2016 si dhe nga regjistrimet e pritshme për provimet e sezonit te dytë të vitit 2017, korektuar me kalueshmërinë e provimit të shtetit.
Te ardhurat nga rilicensimet jane llogaritur nisur nga numri I Stomatologëve që kanë rezultuar pozitiv në provimin e vitit 2012 si dhe numri i stomatologeve të riliçensuar në vitin 2012.

Te ardhurat nga hapja e dosjeve janë llogaritur nisur nga numri I studentëve që priten të përfundojnë studimet nga universitetet publike apo private, si ne sezonin e pare dhe ne sezonin e dyte te vitit 2017 .
Te ardhurat nga provimi i praktikes janë të ardhura që për vitin 2016 ishin simbolike. Për vitin 2017 janë llogaritur nisur nga numri i studenteve që perfundojne studimet dhe që do te behen antare te Urdhrit, sipas zerit më sipër ( hapje dosje)

Te ardhurat nga kuotat e antaresimit, per periudhen 10 mujore jane realizuar vetem 52%, pasi 525 vete kane paguar si rezultat I licensimit dhe rilicensimit dhe rreth 680 raste kane paguar rregullisht, pamvarësish liçensimit, kryesisht kuota te vitit 2015, pra rreth 40% e antareve te Ussh-se. Per vitin 2017 synimi është që të rritet numri I antarëve që paguajne rregullisht me 50% pra nga 1200 raste ne 1800 raste, ose rreth 56% e antarëve të Urdhrit.

Planifikimi I të ardhurave sipas peshes specifike te tyre, paraqitet si vijon:

Struktura e te ardhurave

5,75% 5,75%

22,50%

1,20%

64,80%

A. Kuotave
A. licensimet A.Regjistrmet A.Provimi
A. Tjera

Për realizimin e të ardhurave kërkohet puna e të gjithë organeve të Urdhrit si atyre të zgjedhur, ashtu dhe atyre të emëruar.

2.2 . SHPENZIMET

Shpenzimet jane planifikuar per mbulimin e aktivitetit te plote te vitit 2017 per realizimin e misionit te urdhrit per rritjen e nivelit te sherbimit ne fushen e stomatologjise. Shpenzimet jane planifikuar sipas struktures ekonomike si dhe sipas njesive administrative

A.

1. 2.

3.

4. 5. 6.

Ndarja sipas strukturës ekonomike, buxheti detajohet si vijon:
Shpenzimet e personelit të cilat janë përcaktuar sipas nr. të punonjësve të miratuar në Këshillin Kombëtar dhe pozicioneve të tyre në strukturë. Në këtë zë përfshihen pagat, kontributi I sig. shoqërore e shëndetësore si dhe fondi I veçantë. Shpenzimet operative janë llogaritur për funksionimin normal të punës së administrates se Aparatit Qëndror dhe funksionimin e Rajoneve. Në këtë strukturë përfshihen shpenzimet për kanceleri, shtypshkrime, boj për printera, shpenzime për shërbime si energji, uje, telefoni, etj.
Shpenzimet për honorare, janë shpenzimet përpagesën e sh përblimeve të këshillave Kombëtar e Rajonal si dhe komisioneve të tyre sipas miratimit të mases se shpërblimit nga Këshilli Kombëtar.
Investime për pajisje zyre janë shpenzime për rikonstruksion të zyrave, blerje mjeti dhe pajisje zyre.
Fondi rezervë, I cilipërcaktohet deri në 3% të shpenzimeve, I cili planifikohet për shpenzime apo ngjarje të pa parashikuar dhe që mund të ndodhin gjatë vitit. Shpenzime per Aktivitete shkencore jane projektet qe mund te realizoni per aktivitet shkencor ne fushen e stomatologjise dhe qe nuk mund te mbulohen me te ardhurat e vet aktivitetit.

Planifikimi I shpenzimeve paraqitet sipas tabeles:

Në 000 leke

Nr

Emertimi

Plani I vitit 2016

I pritshmi 2016

Shpenzi me Aparati Qendror

Shpenzi me Rajonet

Totali

1

Paga dhe shperblime

14700

12000

15200

1650

16850

2

Fondi I veçante

730

700

760

80

840

3

Kontribut I sig shoqerore e shendetesore

2520

1800

2600

270

2870

4

Shperblime ( honorare)

5900

6100

1160

3900

5060

5

Mallra e sherbime

7800

7335

6350

1800

8150

6

Investime

5700

1900

4300

0

4300

7

Aktivitete shkencore

1150

0

150

780

930

Shuma

38500

29835

30520

8480

39000

8

Fondi rezerve

1000

0

780

220

1000

TOTALI

39500

29835

31300

8700

40000

Dhe ne menyrë grafike, shpenzimet paraqiten si vijon:

25000
20000
15000
10000

5000 0

viti 2016 viti 2017

shpenzime personeli

shpenz korente

Honorare

Te tjera

Dhe sipas peshes specifike te tyre ne menyre grafike paraqiten si vijon:

Struktura e shpenzimeve v.2017

15,50% 12,70%

51,40% 20,40%

shpenz personeli shpenz korente honorare
te tjera

B. Ndarja sipas njesive administrative, buxheti detajohet si vijon:

Nisur nga detajimi dhe realizimi I buxhetit per vitin 2016 nga Rajonet, per vitin 2017 detajimi do te jete si vijon

Nr

Emertimi
SHPENZIME GJITHSEJ

SHUMA ne 000 leke

40.000

1

Aparati qendror

31300

2

Keshilli Rajonal Tirane

1830

3

Keshilli Rajonal Durres

1200

4

Keshilli Rajonal Fier

1100

5

Keshilli Rajonal Elbasan

1100

6

Keshilli Rajonal Vlore

1070

7 Keshilli Rajonal Lezhe 1200

Detajimi sipas struktures ekonomike të buxhetit te rajoneve eshte paraqitur ne tabelen me lart. Struktura e shpenzimeve te Rajoneve sipas struktures ekonomike detajohet ne paga e honorare per Presidentet e rajoneve, sekretaret e tyre, keshillat rajonal si dhe komisioneve disiplinore.

Në zbatim të Ligjit nr.127/2014 “Për Urdhrin e Stomatologut” , rajonet do të miratojnë detajimin e mëtejshëm të buxhetit në Këshillat e tyre rajonal. Vendimi I miratimit të Buxhetit të vitit 2016 do të depozitohet në Aparatin Qendror për zbatim të Tij.
Buxheti rajonal është vjetor dhe nuk mbartet për vitin tjeter.
Zbatimi I buxhetit do të bëhet sipas legjislacionit financiar në fuqi.
Arkëtimet do të vazhdojnë të bëhen vetëm nëpërmjet sistemit bankar, I vërtetuar me mandat arkëtimin e bankës.
Shpenzimet do të bëhen sipas procedurave të përcaktuara dhe të mbështetur në dokumenta standarte të miratuara për financat dhe për kontabilitetin Ndjekja dhe zbatimi I Buxhetit do të bëhet nga Aparati Qendror I Urdhrit, transfertat bëhen nen siglen e Presidentit te Urdhrit, I cili njihet si person juridik dhe është I regjistruar në organet tatimore. Autorizohet Presidenti I Urdhrit për detajimin e mëtejshëm te fondeve ne nivele analitik.
Gjithë dokumentacioni për shpenzimet që do të realizohen do të depozitohet në sektorin Ekonomik për likujdim.
Keto ishin treguesit e buxhetit te vitit 2017,
Ju ftoj per miratimin e Buxhetit te vitit 2017.

P/SEKTORIT EKONOMIK Natasha DHRAMI

8

Keshilli Rajonal Shkoder

1200