Licensimi & Rilicensimi

Shkarkoni Dokumentin e mëposhtëm që ju nevojitet:
1. Për hyrjen në provimin e licensës, për kryerjen e praktikës profesionale (Stazhi 1 vjecar).
2. Për Liçensim dhe Riliçensim për Stomatologet dhe Ndihmesstomatologet.

Kerkese per licensim dhe rilicensim

Formulari i Vetëdeklarimit u shërben stomatologëve të deklarojnë edukimin e tyre profesional, specializimet, ushtrimin e profesionit, anëtarësinë pranë Urdhrit të Stomatologut, rregullsinë në pagesat e kuatizacionit dhe veprimtarinë profesionale (aktivitetet kualifikuese, dorëshkrimet, referimet, trajnimet, etj) dhe vlerësimet e ndëshkimet e marra.

Licensimi dhe Rilicensimi per mjeket e huaj

Shkarkoni Dokumentin e mëposhtëm që përmban:
1. Dokumentacionin që nevojitet për praktikën profesionale – Stazhi 3 mujor.
2. Të dhënat për Liçensim – Riliçensim për Stomatologët dhe Ndihmësstomatologët.
3. Dokumentacioni që nevojitet për liçensimin dhe riliçensimin e stomatologëve të huaj në Republikën e Shqipërisë.

Kuotizacionet e Anetaresimit

Kuotizacioni mujor për anëtarët është i detyrueshëm. Masa e kuotizacionit përcaktohet me vendim të Këshillit Kombëtar.
Kur për një periudhë prej më shumë se një vit kalendarik, nuk shlyen kuotizacionet dhe nuk paraqitet arsye e justifikueshme, anëtarit i pezullohet anëtarësimi në USSH dhe Liçensa për ushtrimin individual të profesionit.

Praktika profesionale

Shkarkoni Dokumentin e mëposhtëm që ju nevojitet:
1. Për hyrjen në provimin e licensës, për kryerjen e praktikës profesionale (Stazhi një vjeçar).
2. Për Liçensim dhe Riliçensim për Stomatologet dhe Ndihmesstomatologet.

Mandat Pagesa

Shkarkoni dokumentin e mëposhtëm te Fatures se pageses qe ju informon mbi pagesat e ndryshme ne USSH:

Certifikate miresjellje

Certifikata e sjelljes se mire profesionale (good standing certificate) eshte nje dokument i cili jepet me kerkesen e te interesuarve, e cila verteton se stomatologu ne fjale eshte i regjistruar prane Urdhrit te Stomatologut e ushtron profesionin dhe se nuk ka masa ndeshkimore ndaj tij/saj.