Ligji

Ligji Nr. 127/2014 për Urdhrin e Stomatologut në Republikën e Shqipërisë.

Statuti

Statuti i Urdhrit të Stomatologut në Republikën e Shqiperise

Kodi i Etikës

Kodi i Etikës dhe i Dentologjisë Stomatologjike

Rregullore

“Rregullore për Gjykimin Disiplinor Profesional”

Memorandum

Memorandum ISHSH dhe USSH

VKM

VKM-789-Certifikimi-22-Shtator-2015