Kuotizacionet e Anetaresimit


Kuotizacionet e Anetaresimit

Kuotizacioni mujor për anëtarët është i detyrueshëm. Masa e kuotizacionit përcaktohet me vendim të Këshillit Kombëtar.

Kur për një periudhë prej më shumë se një vit kalendarik, nuk shlyen kuotizacionet dhe nuk paraqitet arsye e justifikueshme, anëtarit i pezullohet anëtarësimi në USSH dhe Liçensa për ushtrimin individual të profesionit.