Kerkese per licensim dhe rilicensim


Kerkese per licensim dhe rilicensim

Formulari i Vetëdeklarimit u shërben stomatologëve të deklarojnë edukimin e tyre profesional, specializimet, ushtrimin e profesionit, anëtarësinë pranë Urdhrit të Stomatologut, rregullsinë në pagesat e kuatizacionit dhe veprimtarinë profesionale (aktivitetet kualifikuese, dorëshkrimet, referimet, trajnimet, etj) dhe vlerësimet e ndëshkimet e marra.