Stafi

 

Stafi

Dr. Nikoll Deda                     – President

Dr. Enea Nuredini                – Zv. President

Bashkim Asllanaj                  – Sekretari Pergjithshem

Dr. Grej Malo                         – P/ i Sektorit te Monitorimit dhe Inspektimit

Dr. Endrit Alia                       – P/i Sektorit të  Liçensimit

Natasha Dhrami                    – P/Sektorit Ekonomik

Alban Peca                              – P/Sektorit Juridik

Zamira Kasa                            – Sekretaria e Presidentit

Rudina Nikolli                        – Arkiv-Protokoll-Magazin

Rudina Shogeja                      – Specialiste e IT

Romario Picari                       – Specialist IT

Altin  Sofroni                           -Specialist i Sektorit të Monitorimit  dhe Inspektimit

Bledar Brati                             – Specialist i Sektorit të Monitorimit dhe Inspektimit