Vendimet e Këshillit Kombëtar

Vendimet e miratuara në Këshillin Kombëtar

Vendimet e miratuara në Këshillin Kombëtar për vitin 2015

Vendimi Objekti i vendimit
Nr Datë
01 07.04.15 Zgjedhja e Presidentit të Urdhrit
02 14.04.15 Miratimi i statutit te USSH-së
03 14.04.15 Miratimi i Kodit të Etikës
04 14.04.15 Miratimi i Sekretarit të Përgjithshëm
05 14.04.15 Miratimi i zv/Sekretarit të Përgjithshëm
06 14.04.15 Miratimi i P/sektorit ekonomik
07 08.05.15 Miratimi i struktures së Urdhrit
08 08.05.15 Miratimi i grupeve të punës për kodin e etikës, statutin, komisionin e liçensimit dhe komisionin e disiplinës
09 08.05.15 Miratimi i buxhetit të vitit 2015
10 08.05.15 Miratimi i tarifave te USSH-së
11 08.05.15 Miratimi i Logos
12 08.05.15 Miratimi i procesit të liçensimit në qendër
13 31.07.15 Miratimi i Kodit të Etikës
14 31.07.15 Miratimi i Rregullores së Brendëshme
15 31.07.15 Miratimi i Rregullores së Regjistrimit, Administrimit dhe Liçensimit
16 31.07.15 Miratimi i komisionit dhe dokumentave të liçensimit
17 31.07.15 Kooptimi i vendit vakant të rajonit Fier(Çfuqizimi nga Këshilli Kombëtar me vendim nr 21)
18 31.07.15 Miratimi i shpërblimit të Këshillit Kombëtar, Asamblesë dhe komisioneve
19 31.07.15 Miratimi i strukturës, pagave dhe buxhetit të vitit 2015
20 31.07.15 Miratimi i marrjes me qera të ambjenteve për zyra qëndrore e Këshillit Rajonal të Tiranës
21 31.07.15 Për një ndryshim në strukturën organike për shofer
22 02.11.15 Miratimi i Rregullores së Gjykimit Disiplinor
23 02.11.15 Miratimi i Rregullores Financiare
24 02.11.15 Miratimi i Rregullores së Praktikës Profesionale
25 02.11.15 Miratimi për blerje automjeti
26 02.11.15 Miratimi për Buletinin e USSH-së
27 02.11.15 Miratimi i një punonjësi IT
28 02.11.15 Miratimi i shërbimit të telefonisë celulare
29 02.11.15 Miratimi i shpërblimit të Bordit të Këshillmor
30 02.11.15 Miratimi i shpërblimit të Këshillave Rajonal të USSH-së
31 02.11.15 Miratimi i shpenzimeve të konstituimit
32 02.11.15 Miratimi i avokatit për çeshtjen gjyqësore
33 02.11.15 Miratimi i komisionit të gjykimit disiplinor
34 02.11.15 Për blerje pajisje zyre për Këshillat Rajonal

 

                                   

 

Vendimet e miratuara në Këshillin Kombëtar për vitin 2016

 

35 18.01.2016 Për trajtimin e  rendin e ditës nga “të jashtëzakonshëm” në “të zakonshëm
36 18.01.2016 Për krijimin e Sektorit të Inspektim-Monitorimit të standarteve të USSH
37 18.01.2016 Për emërimin e znj.Antoneta Njehrrena si anëtare Bordi dhe Këshilltare e jashtme ligjore e institucionit të USSH-së
38 18.03.2016 Për largimin para kohe nga anëtare e Këshillit Kombëtar të USSH të Dr.Faustina Kola
39 18.03.2016 Për krijimin e regjistrit elektronik, njehsuar me Regjistrin Kombëtar të Licensimit si dhe portalin   përkatës (që mund të përdoret për edukimin në vazhdim online)
40 18.03.2016 Miratimi i buxhetit 2016
41 18.03.2016 Për miratimin e grupit të punës për amendimet në Statutin e USSH
42 18.03.2016 Hartimi i projekt-rregullores së funksionimit të Këshillave Rajonalë të Qarqeve si dhe atij Kombëtar nga zyra juridike e USSH
43 18.03.2016 Për ngritjen e komisionit për verifikimin e dosjes së Dr.Almiro Gurakuqi
44 07.04.2016 Për largimin para kohe nga anëtar i Këshillit Kombëtar të USSH të z.Almiro Gurakuqi
45 06.05.2016 Për largimin para kohe nga anëtar i Këshillit Kombëtar të USSH të z.Almiro Gurakuqi
46 14.06.2016 Për miratimin e tarifës së provimit të praktikës profesionale në Stomatologji (10.000 lekë)
47 14.06.2016 Për autorizimin e Presidentit të USSH për deklaratë publike
48 14.06.2016 Për miratimin e avokatit të institucionit në mënyrë permanente dhe

sipas nevojave